لوگوی برند کندوبال

لوگوی برند کندوبال

لوگوی برند کندوبال

برند کندوبال، در حوزه ی فروش عسل به شکل حضوری و اینترنتی فعالیت دارد و لوگوی آن به نوع ترکیبی طراحی شده.