لوگوی ما

در تصاویر با پس زمینه ی روشن و سفید از شکل سیاه قرمز لوگو استفاده شود. دقت داشته باشید که قسمت تایپ لوگو به صورت تنها استفاده نشود و همچنین قسمت ایکون به صورت خالی استفاده نشود. نکته ی دیگه آن هست که نباید موقعیت ایکون و تایپوگرافی به صورت غیر از لوگوی اصلی باشد. 

لوگوی خاص لوگو | خاص لوگو

در تصاویری که بیس مشکی دارن باید از نوع سفید و قرمز لوگوی ما استفاده شود تا لوگو به صورت واضح نمایش داده شود. دقت داشته باشید که قسمت تایپ لوگو به صورت تنها استفاده نشود و همچنین قسمت ایکون به صورت خالی استفاده نشود. نکته ی دیگه آن هست که نباید موقعیت ایکون و تایپوگرافی به صورت غیر از لوگوی اصلی باشد. 

لوگوی خاص لوگو | خاص لوگو